AKCE: 13. 10. 2023 – 14. 10. 2023

Mezinárodní konference Výtvarná výchova v interakcích

Česká sekce INSEA zve pedagogy, edukátory v kultuře a další odborníky z oblasti výtvarné pedagogiky, výtvarného umění a dalších společenských a humanitních věd na mezinárodní odbornou konferenci.

Mezinárodní konference Výtvarná výchova v interakcích
Datum konání: 13. 10. 2023 – 14. 10. 2023
Místo konání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Česká sekce INSEA zve k účasti na mezinárodní vědecké konferenci, která proběhne ve dnech 13.–14. 10. 2023 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Konference se mohou aktivně účastnit akademičtí a vědečtí pracovníci, odborníci z praxe, učitelé, umělci, doktorandi a další studenti z domácích i zahraničních pracovišť, jejichž odborné zaměření vychází z oblasti výtvarné pedagogiky, výtvarného umění a dalších společenských a humanitních věd. Vítány jsou rovněž příspěvky interdisciplinárního charakteru z příbuzných vědeckých a uměleckých oblastí.

Hlavním cílem konference je odborná, didaktická a společenská reflexe výtvarné výchovy v kontextu vzdělávacího systému, jakož i v sociokulturních a uměleckých souvislostech. Nová koncepce vzdělávací oblasti Umění a kultura v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání nás konfrontuje nejen se skutečným stavem vzdělávacího oboru výtvarná výchova, ale také s jeho obrazem ve veřejném mínění. Je proto důležité nejen řešit vztah výtvarné výchovy k ostatním vzdělávacím oborům a hledat místo výtvarné výchovy v současném světě, ale i kriticky zhodnotit naši schopnost obor prezentovat a zkvalitňovat v praxi. Směrem k budoucnosti hledíme s obavami, a proto se nám jeví nezbytné konat v takových intencích, jež budou společensky relevantní a dostatečně srozumitelné, aby odbornou veřejností sdílené povědomí o oboru jako o klíčovém nástroji postindustriální transformace společnosti se stalo všeobecně sdílenou názorovou platformou, jejíž extenzí nepochybně bude celá řada nově realizovaných socio-ekonomických, kulturních aj. příležitostí.

Konferenci organizuje Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Centrem vizuálních studií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Českou sekcí INSEA pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, doc. Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D. Konference se uskuteční za účasti prezidenta InSEA, prof. Glena Couttse a členky světové rady InSEA Susan M Coles.

Jednání na konferenci bude vymezeno těmito tematickými okruhy:​

 • proměny role a pojetí výtvarné výchovy v systému vzdělávání,
 • kulturně-historické dědictví a edukace v kultuře,
 • výtvarná výchova a vizuální gramotnost,
 • výtvarná výchova a její historický odkaz,
 • nová média a digitální technologie – přínos, nebo útlum tvořivosti,
 • inovace ve vzdělávání výtvarné výchovy,
 • kulturní kompetence v základním vzdělávání,
 • výtvarná výchova a veřejný prostor,
 • narativy ve výtvarné výchově a jejich proměny.

Typy příspěvků:​

 • klasický konferenční příspěvek (15 min.),
 • poster (tisková data ve formátu .pdf, A2),
 • audiovizuální obsah (bude prezentován v online galerii audiovizuálních, příspěvků na webové platformě konference).

Konferenční jazyky:​ angličtina, čeština, slovenština, polština.

​Aktivní účastníci se na konferenci prostřednictvím webového formuláře mohou přihlásit do 15. 9. 2023, pasivní do 9. 10. 2023.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: insea.cz