MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku (vychází od roku 1963). Obsahem tohoto recenzovaného odborného periodika, vydávaného Národním muzeem, jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky včetně teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, včetně vědních oborů zastoupených v českých muzeích. Časopis vychází dvakrát ročně. V roce 2015 byl časopis zařazen do seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd ERIH PLUS.

Časopis Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vstupuje v roce 2019 do 57. ročníku.

Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz.

Termíny pro zasílání příspěvků

31. března 2019 do 1. čísla

30. září 2019 do 2. čísla