AKTUALITA 30. 11. 1999

Usnesení vlády ČR č. 87 ze dne 22. ledna 2003

Koncepce si dává za úkol řešení strategických cílů, kterými jsou účinnější preventivní ochrana muzejních sbírek zejména před následky mimořádných situací, posílení právní jistoty vlastníků sbírek, rozvoj akviziční činnosti, dořešení prostorových problémů muzeí, zapojení muzeí do vzdělávacích procesů a informačních sítí, propagace ČR prostřednictvím výstavních projektů v zahraničí a podpora prezentace novodobých dějin. Analyzuje rovněž stav movitého kulturního dědictví a muzejnictví s důrazem na vývoj po roce 1989.

AKTUALITA 30. 11. 1999

Usnesení vlády ČR č. 571 ze dne 11. června 2003

Cílem je stanovit koncepční nástroje účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, a to jako soubor koordinovaných opatření směřujících k její efektivnější identifikaci, dokumentaci, ochraně a využívání a předávání dalším generacím. Základní cíl péče o tradiční lidovou kulturu vláda podpořila již v Kulturní politice (aktualizovaná verze Strategie účinnější státní podpory kultury schválená usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 40).

AKTUALITA 30. 11. 1999

Návrh Usnesení vlády

Nová Státní kulturní politika vymezí strategické cíle, úkoly a opatření v souvislosti s aktuálními postoji ke kultuře jako významnému sektoru hospodářského života, v podpoře rozvoje kreativity a inovace, a v roli kultury jako fenoménu mezinárodní spolupráce.