AKCE: 1. 11. 2023 – 2. 11. 2023

22. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Ústav dějin umění Akademie věd ČR vyzývá k přihlašování příspěvků na 22. ročník zasedání k problematice sepulkrálních památek.

22. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Datum konání: 1. 11. 2023 – 2. 11. 2023
Místo konání: Praha

Ústav dějin umění Akademie věd ČR vyzývá k přihlašování příspěvků na 22. zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se uskuteční 1.–2. listopadu 2023 v Praze.

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., od roku 2000. Hlavním cílem těchto akcí je umožnit vzájemný kontakt zainteresovaných zástupců všech s danou problematikou souvisejících disciplín (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Věnují se všem aspektům uvedené problematiky, preferován je ovšem věcný či metodický vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí.

Kromě běžného programu bude v rámci zasedání samostatný blok, ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, věnován problematice šlechtických pohřebišť v pozdním středověku a raném novověku. Zde uvítáme především příspěvky, které si všímají regionálních, nadregionálních i internacionálních vlivů na podobu rodové pohřební tradice u domácích i v Čechách zakoupených cizích rodů, stejně tak i příspěvky zaměřené na koncepce rodových nekropolí, jejich vazbu k rezidencím apod., ale i roli rodových nekropolí jakožto ohnisek tradice a paměti.

Příspěvky zasedání budou publikovány v řadě Epigraphica & Sepulcralia nakladatelství ÚDU AV ČR, v. v. i., Artefactum. Vyzýváme tímto zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku (název, stručné resumé). Délka vystoupení se předpokládá 20 minut, přihlásit lze rovněž zprávy v trvání max. 10 minut a postery.

Návrhy posílejte prosím do 31. března 2023 na adresu rohacek@udu.cas.cz. Zde budou zodpovězeny i případné dotazy.

Více informací zde.

Zdroj: udu.cas.cz