Správa sbírek

 

Sbírkami muzejní povahy (dále jen "sbírka") jsou sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek (CES) a jsou v České republice chráněny zákonem č. 122/2000 Sb. CES je veřejnosti přístupným informačním systémem (http://ces.mkcr.cz), kde jsou, kromě seznamu sbírek a jejich oborových částí ("podsbírek"), uvedeny také další informace o CES a také stručná historie sběratelství a sbírkotvorné činnosti a muzejnictví v českých zemích. V neveřejné verzi CES je uveden výčet evidenčních čísel sbírkových předmětů (věci movitých i nemovitých nebo jejich souborů), které tvoří sbírku nebo její oborové části. Tím jsou vymezeny nejen sbírky, ale také jednotlivé sbírkové předměty uchovávané a spravované v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Každá sbírka je uchovávána a chráněna ve své celistvosti jako jedna nedělitelná věc hromadná, je součástí národního pokladu České republiky.

Každá sbírka zapsaná v CES má svého správce. Buď je jím sám vlastník sbírky, nebo jím je organizace, kterou vlastník pro správu sbírky zřídil, zpravidla muzeum nebo galerie. Povinností správce je svěřený majetek zjistit, tj. ověřit, zda všechny sbírkové předměty zařazené do sbírky a předměty, které do sbírky zařadit hodlá, jsou majetkem vlastníka sbírky, evidovat jejchránit jej a řádně se o něj starat. Při evidenci sbírkových předmětů a při zajišťování ochrany sbírky a péče o ni se správce sbírky řídí zákonem č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisůprováděcí vyhláškou k němu č. 275/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Režimem zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty, který je povinen sám stanovit, metodickými pokyny Ministerstva kultury a metodickými texty (převážně publikovanými v Příručce muzejníkově I a Příručce muzejníkově II a ve Věstníku Asociace muzeí a galerií České republiky).

Pro další zkvalitnění správy sbírek slouží také tato webová stránka, zaměřená na správu sbírek. Správou sbírek se rozumí stálé ("každodenní") nebo opakující se činnosti, jejichž vykonávání je nezbytné pro dlouhodobé ("trvalé") uchování sbírky v její celistvosti, podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 122/2000 Sb., jako jedné nedělitelné věci hromadné. Jedná se zejména o tyto činnosti:

  1. zapisování sbírek do CES, aktualizace zápisů sbírek v CES,
  2. uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích a ve stálých expozicích,
  3. evidence sbírkových předmětů,
  4. inventarizace sbírkových předmětů,
  5. vyřazování předmětů ze sbírky,
  6. vývoz sbírkových předmětů do zahraničí.

Na této stránce jsou publikovány metodické pokyny Ministerstva kultury (jsou uvedeny, spolu s výše citovanými právními předpisy v záložce "Legislativa" portálu eMuzeum), metodické texty, některé odpovědi na písemné dotazy správců sbírek (bez identifikace tazatele), komentované poznatky z kontrol dodržování zákona č. 122/2000 Sb. včetně tzv. dobrých příkladů (bez identifikace kontrolované osoby) atp.

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.