Síť metodických center je budována postupně od roku 2001 z iniciativy Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR, dnes Odbor muzeí. Tato síť, postavená vesměs na starších historicky vzniklých základech a tvořená soustavou pracovišť při některých muzeích a galeriích, příspěvkových organizacích Ministerstva kultury, je důležitou součástí veřejné podpory, kterou Česká republika poskytuje soustavě muzeí a galerií při péči o ochranu národního kulturního dědictví.

Vznik sítě metodických center byl dán Koncepcí účinnější péče o movité kulturní dědictví (koncepce rozvoje muzejnictví) na léta 2003-2008. Koncepce deklarovala vznik několika metodických a metodicko-školících center, přičemž tím reagovala na uvědomění si jedné ze slabých stránek českého muzejnictví, a to absenci teoreticko-metodického pracoviště a absenci vlastního školícího pracoviště.

Na základě této koncepce byla postupně zřízena tato metodická centra: metodické centrum pro práci s dětmi a mládeží při Moravském zemském muzeu, metodicko-muzeologická centra pro poradenskou, dokumentační, metodickou a školící činnost při Národním muzeu a Národní galerii v Praze, a školící a metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně, které zároveň působilo jako specializované pracoviště na vysušení a následné ošetření archivních a knižních dokumentů (papírových), postižených povodněmi v roce 2002. Služby metodických center byly dle koncepce plánovány k využití pro muzea zřizovaná kraji a obcemi.

Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví (koncepce rozvoje muzejnictví) 2010 - 2015 pak deklarovala dopracování sítě a vznikla další metodická centra. Do roku 2016 tak byla následně zřízena metodická centra pro muzea v přírodě, pro knižní kulturu a literární muzea a Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů. Tato metodická centra vznikla v reakci na potřebu metodického pokrytí specifických činností, vykonávaných některými muzei, resp. památkovými objekty. Metodická centra byla zřízena u muzeí a galerií, příspěvkových organizací MK ČR, které o působení metodických center pod svou institucí projevily zájem a měly předpoklady, jak znalostní, dovednostní, tak i technické, projekty metodických center realizovat. V roce 2018 tak působí 9 metodických center.

Síť metodických center

 

Na základě Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020, bod 3.2.4. Koncepce a síť metodických center byla zřízena jednotná informační báze sítě metodických center. Od 1.1. 2019 portál eMuzeum umožňuje inzerci a prezentaci pro metodická centra a odbornou veřejnost. Na zaslané příspěvky si redakce vyhrazuje právo úpravy či nezveřejnění, pokud jsou v rozporu s obsahem a posláním portálu.