AKCE: 24. 5. 2023 – 25. 5. 2023

Národní výbory 1945–1990

Konference tematicky zaměřená na problematiku národních výborů všech stupňů v rámci politického systému a politického, společenského a hospodářského života Československa.

ustrcr.cz
Datum konání: 24. 5. 2023 – 25. 5. 2023

Konferenci pořádá Ústav pro studium totalitních režimů s Jihočeským muzeem a Státním oblastním archivem v Třeboni. Předmětem zájmu budou významné mezníky v historii národních výborů, vliv KSČ na jejich činnost, národní výbory jako regionální centra moci, jejich činnost ad. Organizátoři předpokládají vydání kolektivní monografie z vybraných příspěvků.

Zájemci o příspěvek mohou zasílat své abtrakty na adresu: anna.macourkova@ustrcr.cz.

Tematické okruhy příspěvků:

  • Idea vzniku národních výborů a přípravy na jejich zřízení. Názory exilového vedení a domácího odboje na podobu poválečné správy, vznik národních výborů a ustavování správních komisí, národní výbory jako základní kámen nového státoprávního uspořádání Československa a role KSČ při jejich výstavbě, soupeření komunistů a nekomunistických stran o vládu nad národními výbory v letech 1945–1948.
  • Národní výbory v letech 1948–1989. Postavení národních výborů a jejich místo v politickém systému komunistického režimu a ve státní správě poúnorového Československa ve vztahu ke KSČ, poúnorové změny, „emancipace“ národních výborů v letech 1968–1969, národní výbory jako centrum odporu proti okupaci nebo jako místo kolaborace, čistky v letech 1969–1970, národní výbory v době normalizace a v období přestavby.
  • Mezi sametovou revolucí a zánikem. Národní výbory v době sametové revoluce a jejich transformace a zánik v roce 1990, personální změny, volby v listopadu 1990.
  • Volby do národních výborů, národní výbory jako zdroje místních elit a lokální struktury moci, sociální a politické složení jejich představitelů, zastupitelů a zaměstnanců v letech 1945–1990.
  • Role národních výborů v problematice bezpečnosti a ochraně veřejného pořádku a jako nástroj represe (Tábory nucené práce, kolektivizace, likvidace živnostníků ad.).
  • Význam národních výborů v ekonomice (v systému centrálně plánovaného hospodářství a v průběhu transformace po roce 1989).
  • Role a úkoly národních výborů ve veřejné sféře (ve zdravotnictví a sociální péči, kultuře, ochraně životního prostředí, školství a církevní politice).

Více informací: zde

Zdroj: ustrcr.cz