AKCE: 9.11.2022, 9:00 – 10.11.2022, 13:00

10. celorepublikové kolokvium: Muzea po pandemii

V listopadu proběhne 10. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví Muzea po pandemii.

@cz-museums.cz
Datum konání: 9.11.2022, 9:00 – 10.11.2022, 13:00
Místo konání: Univerzitní kino Scala, Brno

Muzejní instituce si podobně jako celá společnost prošly v posledních letech nelehkým obdobím a musely reagovat na řadu nových podnětů. Na mnohé z nich se podařilo nalézt řešení, další na naši odezvu čekají. To, co bylo známé, běžné a všednodenní, přestalo být něčím samozřejmým. Změn doznal veřejný i soukromý sektor. Zvláště zasažená byla oblast hodnot, sociálních vazeb, komunikace a vzdělávání. Opomenout nelze ani rovinu ekonomických a politických implikací. Jak silný byl otřes, který zasáhl česká muzea? Jak se s ním vyrovnávají? Jaké jsou úkoly pro nejbližší období? Jak se proměnil vztah k návštěvníkům? Upravil se obsah sbírkotvorné činnosti? Jak ovlivňují měnící se podmínky nás muzejníky? 

AMG připravuje ve dnech 9.–10. 11. 2022 v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně, ve spolupráci s Komisí muzejních historiků AMG, Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a Moravským zemským muzeem, v pořadí již 10. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, tentokrát na téma Muzea po pandemii. Konference se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury.

Organizátoři vyzývají zájemce o kolokvium k vyjádření jejich preferencí – obsahová náplň kolokvia bude sestavena tak, aby přímo reagovala na jejich potřeby. V ONLINE PŘIHLÁŠCE uveďte konkrétní otázky nebo tematické okruhy, které jsou pro Vás aktuální, o nichž byste chtěli diskutovat nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. Vaše reakce mohou významně ovlivnit podobu akce! Průběh konference by měl být podobný jako v předchozích ročnících – program bude rozdělen do jednotlivých tematických bloků s panelovou diskuzí.

1. cirkulář přihlášek


Předběžný časový plán kolokvia:

9. 11. 2022

 • 9.00–10.30 Registrace účastníků (foyer Univerzitního kina Scala)
 • 10.30–11.00 Slavnostní zahájení 10. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví
 • 11.00–12.00 1. blok přednášek: Reflexe ztrát a nálezů

Jak se v posledních letech, nejen v návaznosti na probíhající pandemii koronaviru, proměnila naše muzea? Jaké trendy lze přitom vysledovat? Jak reaguje české muzejnictví na aktuální problémy? A do jaké míry je v kontaktu se zahraničním vývojem?

 • 12.00–13.00 Přestávka na oběd
 • 13.00–15.00 2. blok přednášek: Plány a vize do budoucna

Jak mohou muzea reagovat na krize a napomáhat k jejich překonávání? Jakým způsobem přispívají k utváření udržitelných modelů fungování společnosti? Jaké jsou vize oboru a jak se odrážejí v jeho strategických dokumentech?

 • 15.00–15.30 Přestávka na malé občerstvení
 • 15.30–17.00 3. blok přednášek: Nové technologie a virtuální prostor

Jaké jsou přínosy nových technologií a jak se uplatňují v činnosti českých muzeí? Jaké jsou možnosti pro prezentaci sbírek a edukaci témat? Jak zacházet s virtuální realitou? Jaké inspirace můžeme čerpat ze zahraničí či z domácích příkladů dobré praxe?

 • 17.00 Závěr 1. dne jednání, ubytování účastníků
 • 18.00–19.30 Volné prohlídky expozic a právě probíhajících výstav Moravského zemského muzea
 • 19.30–22.00 Společenské setkání účastníků kolokvia v Moravském zemském muzeu (Dietrichsteinský palác)

10. 11. 2022

 • 9.00–10.30 4. blok přednášek: Proměny (očekávání a potřeb) návštěvníků

Jak se, nejen v souvislosti s pandemií, proměnilo muzejní publikum, jeho potřeby a očekávání? Jaký vývoj můžeme očekávat v budoucnu? Co o návštěvnících muzeí víme a jak je zkoumáme? Reagujeme dostatečně na probíhající změny?

 • 10.30–11.00 Přestávka na malé občerstvení
 • 11.00–13.00 5. blok přednášek: Dokumentace a prezentace pandemie

Proč dokumentovat pandemii v muzeích? Jakých témat se přitom dotýkat? Máme nějaké inspirace z minulosti? Jsme připraveni na dokumentaci příštích krizí? Jaké jsou aktuální strategie a podoby dokumentace současnosti v českých muzeích? 

 • 13.00 Závěrečná diskuze a ukončení kolokvia

Zdroj: cz-museums.cz