AKCE: 24. 11. 2022 – 25. 11. 2022

Předindustriální technické provozy jako kulturní dědictví a poselství pro současný svět

Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU a Národní muzeum v přírodě – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zvou na mezinárodní mezioborovou konferenci.

Předindustriální technické provozy jako kulturní dědictví a poselství pro současný svět
Datum konání: 24. 11. 2022 – 25. 11. 2022
Místo konání: Národní muzeum v přírodě – Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Tématem konference jsou možnosti výzkumu a ochrany předindustriálních technických provozů a tradičních technologií in situ. Památky a objekty typu mlýnů, pil, valch, hamrů, bělíren, sušíren, kováren, skláren, kamenických dílen, cihelen, drasláren, milířů a dalších drobných provozů včetně jejich doprovodné infrastruktury (náhony, vodní nádrže, jezy, komunikace) představují cenné kulturní dědictví, které odráží výrobní a technické dovednosti našich předků a také důkaz o efektivním i problematickém využívání přírodních zdrojů a uchovávají dosud málo reflektovaný rezervoár znalostí a adaptací pro výzvy současného světa. Tyto provozy také zanechaly výraznou stopu v krajině, slovesné tradici, individuální a kolektivní paměti a identitě a jsou úzce spjaty s geniem loci konkrétních míst a regionů. Navzdory rostoucímu zájmu laické i odborné veřejnosti se těmto objektům a jejich pozůstatkům stále nedostává dostatečná pozornost. Mnoho z nich zaniklo téměř beze stop, naprostá většina se nachází v soukromém vlastnictví a archivní fondy poskytují jen omezený vhled do jejich historie. Tyto provozy proto představují velice specifický a složitý předmět výzkumu i potenciální institucionální památkové ochrany a do značně míry zůstávají slepou skvrnou v našem systematickém poznání technického zázemí našich předků.

Součástí konference bude i exkurze po předindustriálních technických provozech Rožnovska.

Tematické okruhy konference:

  • Předindustriální technické provozy jako interdisciplinární výzkumný problém – metody, zdroje, výsledky výzkumů
  • Předindustriální technické provozy jako praktický problém památkové ochrany – principy, možnosti, nástroje, legislativa, aktéři
  • Příklady dobré praxe ochrany a obnovy předindustriálních technických provozů

Na konferenci je možno se registrovat do 30. června. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude oznámeno do 31. července. Program konference bude zveřejněn během října. 

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, polština a angličtina.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: stopyumu.cz