Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví bylo založeno 1. listopadu roku 2005 jako jedno z metodických pracovišť pro oblast muzejnictví. Centrum vzniklo z iniciativy Ministerstva kultury České republiky, přičemž jeho vznikem byl naplněn úkol Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na roky 2003 – 2008. Centrum je samostatným oddělením Národního muzea. Plní dokumentační, metodickou, konzultační a školící činnost.

Hlavním předmětem zájmu Centra pro prezentaci kulturního dědictví je oblast zprostředkování sbírek a poznatků z nich plynoucích veřejnosti, konkrétně problematika muzejní prezentace a komunikace s veřejností, mimořádných prezentačních počinů, muzejní pedagogiky, digitalizace a možností využití digitalizovaného kulturního dědictví (např. zapojení do Evropské digitální knihovny Europeana), využívání nových technik a technologií v muzejní prezentaci, prezentace muzeí jako institucí ve vztahu k veřejnosti. Centrum pro prezentaci kulturního dědictví se snaží definovat roli muzeí a způsoby komunikace muzeí s veřejností ve vznikající globální informační společnosti. Pokouší se umožnit muzeím přijmout a uchopit jejich digitální okolí, protože je zřejmé, že on-line prezentace začíná být základem vztahu muzea a veřejnosti, jak z pohledu přilákání k fyzické návštěvě muzea, tak zprostředkování muzejních sbírek prostřednictvím virtuálních prezentací.

Mezi aktivity centra mimo jiné patří:

  • Budování oborové muzeologické knihovny, která v současné době čítá více než 1500 převážně  anglojazyčných publikací
  • Poskytování služeb odborné knihovny široké veřejnosti
  • Provoz a správa oborového informačního portálu www.emuzeum.cz, poskytujícímu odborné veřejnosti informace z dění ve světě muzeí
  • Vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce
  • Tvorba metodik a modelových projektů v oblasti dostupnosti muzeí pro návštěvníky se speciálními potřebami
  • Zapojení do výuky na VŠ (přednášky, odborné stáže pro studenty)
  • Mimořádné prezentační počiny v oblasti muzejnictví – organizace Pražské muzejní noci
  • Metodiky vytvořené Centrem pro prezentaci kulturního dědictví jsou zveřejněny v sekci Muzeologie a metodika, podsekce Metodika. 
 
      Oborový informační portál eMuzeum

     Oborový informační portál přináší již od roku 2006 českým muzejníkům, studentům a zájemcům o obor pravidelné aktuální informace z dění v tuzemském i zahraničním muzejnictví.  Redakci, správu a provoz portálu zajišťuje Centrum pro prezentaci kulturního dědictví. Informační portál přináší aktuality z muzeologie, muzejnictví, informace o trendech v oboru, zprávy o blížících se konferencích a seminářích a další nezbytné informace. Na portálu eMuzeum je také zveřejněna řada odborných výstupů z oblasti muzejní a muzeologické tématiky. Prostřednictvím portálu je představen i zcela unikátní fond oborové muzeologické knihovny Centra pro prezentaci kulturního dědictví, který v současnosti čítá přes 1500 převážně anglickojazyčných publikací a je k dispozici badatelům k prezenčnímu studiu nebo v rámci meziknihovní výpůjční služby.

     Portál eMuzeum je živým prostorem, který reaguje na aktuální dění. Na jeho obsahu se spolupodílí odborná veřejnost, která sama aktivně přispívá k aktuálnosti prezentovaných informací. Portál eMuzeum se tak stává jedinečnou platformou pro prezentaci a výměnu znalostí a zkušeností z oboru. Máte-li zájem prostřednictvím portálu informovat kolegy muzejníky např. o chystané konferenci či zajímavém projektu, který realizuje nebo realizovalo Vaše muzeum, napište na emailovou adresu centrum@nm.cz.

 
 
      Bližší informace o metodických centrech naleznete zde