AKCE: 27. 3. 2024, 9:00–11:30

Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně zve na školení ohledně zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
Datum konání: 27. 3. 2024, 9:00–11:30
Místo konání: Technické muzeum v Brně, přednáškový sál 4. p., Purkyňova 105, Brno – Královo Pole

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Jihomoravskou sekcí Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR zvou na školení ohledně zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v návaznosti na

  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon),
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP – bez vyjímky platný od 1. 6. 2015 a novelizace (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 487/2013),
  • Zákon č. 267/2015 Sb., který novelizuje zákon. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, platný od 1. 12. 2015,
  • Nařízení REACH (Nařízení Komise č. 1907/2006) a novelizaci tohoto nařízení (Nařízení Komise č. 453/2010).

Školení je určené zejména pro konzervátory-restaurátory (popř. další pracovníky sbírkotvorných instiucí), kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.

Počet účastníků školení je omezen kapacitou přednáškového sálu, vstup volný.

Registrační formulář

Více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz