AKCE: 1. 3. 2022, 10:00–12:30

Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Školení ohledně zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky pro muzejní pracovníky.

Zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
Datum konání: 1. 3. 2022, 10:00–12:30
Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno-Královo Pole

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Jihomoravskou sekcí konzervátorů-restaurátorů Komise KR AMG zve na školení ohledně zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v návaznosti na

  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon),
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP – bez vyjímky platný od 1. 6. 2015 a novelizace (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 487/2013),
  • Zákon č. 267/2015 Sb., který novelizuje zákon. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, platný od 1. 12. 2015,
  • Nařízení REACH (Nařízení Komise č. 1907/2006) a novelizaci tohoto nařízení (Nařízení Komise č. 453/2010).

Školení je určené zejména pro konzervátory-restaurátory (popř. další pracovníky sbírkotvorných instiucí), kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci.

Školení se koná 1. března 2022 od 10.00 v Technickém muzeu v Brně.

Registrační formulář, program školení a více informací zde.

Zdroj: mck.technicalmuseum.cz