Publikováno: 9. 5. 2023

Ředitel/ka

Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Ředitel/ka

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace.

Platové zařazení: 

 • Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; platová třída 13, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení a dvakrát ročně odměny. Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, zaměstnaneckou kartu DSÚK a příspěvek na stravování. 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

 • řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace 
 • funkční období na dobu určitou - jmenování na dobu šesti let, s možností prodloužení až na dobu neurčitou 

Požadavky: 

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
 • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
 • trestní bezúhonnost 
 • nejméně tříletá praxe v řízení pracovních týmů 
 • znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku
 • základní znalost oborové legislativy 
 • velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti
 • samostatnost a časová flexibilita 

Výhodou: 

 • orientace v oblasti muzejnictví a všeobecný kulturní přehled 
 • orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů včetně projektového řízení
 • aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru 
 • řidičský průkaz skupiny B 
 • znalost anglického či německého jazyka na komunikační úrovni 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis 

K přihlášce je nutno připojit: 

 • členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako přílohu přehled případné publikační činnosti 
 • vlastní koncepce řízení a další rozvoj Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace, v rozsahu max. 6 stran A4 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení 


Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením “VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – OMGM“ doručte do podatelny Krajského úřadu v termínu do 30. 6. 2023 na adresu: Krajský úřad ústeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury a památkové péče, tel. č.: +420 475 657 286, e-mail: kohl.m@kr-ustecky.cz 

Více informací zde.

Zdroj: muzeummost.cz