Publikováno: 12. 2. 2024

Ředitel/ka Odboru muzeí a galerií

Ministerstvo kultury

Ředitel/ka Odboru muzeí a galerií

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele/ředitelky Odboru muzeí a galerií v Sekci kulturního dědictví v Ministerstvu kultury se služebním působištěm v Praze.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Metodicky řídí a koordinuje činnosti Odboru muzeí a galerií.
  • Zajišťuje úkoly vyplývající z věcné příslušnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v oblasti sbírek muzejní povahy, ochrany kulturních statků a prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
  • Koordinuje a metodicky usměrňuje činnosti v rámci muzejnictví s celorepublikovou působností.
  • Plní funkci zřizovatele vůči vybraným příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 15. platové třídy (od 39.820,- do 59.020,- Kč).

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Funkční období trvá 5 let.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. dubna 2024.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. února 2024, tj. v této lhůtě:

  • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1,
  • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
  • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu kariera@mkcr.cz, nebo
  • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 8spaaur.

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz