Publikováno: 12. 2. 2024

Ministerský rada v Oddělení péče o sbírky

Ministerstvo kultury

Ministerský rada v Oddělení péče o sbírky

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerského rady č. 386 v Ministerstvu kultury, v Oddělení péče o sbírky v Odboru muzeí a galerií se služebním působištěm v Praze.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Implementace Národního plánu obnovy
 • Realizace administrativního procesu při udělování dotací ve svěřených dotačních programech
 • Činnosti spojené s metodickým usměrňováním v oblasti ochrany kulturních statků.
 • Činnosti spojené s celostátní koordinací a usměrňováním správy sbírek muzejní povahy
 • Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech ochrany kulturního dědictví, kulturních památek, sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy a předmětů kulturní hodnoty
 • Koordinace činnosti ministerstva a spolupráce s profesními sdruženími a spolky v oblasti muzejnictví
 • Plní další úkoly dle pokynu vedoucího oddělení

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 11. března 2024 tj. v této lhůtě:

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu kariera@mkcr.cz, nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky 8spaaur.

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz