Publikováno: 9. 2. 2017

Lucie Jagošová, Otakar Kirsch a kol. Muzejní profese a veřejnost 1. Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika

Publikace přináší pohled na vývoj edukačního fenoménu zejména v českých zemích a je první části plánované dvousvazkové monografie. Autoři jsou odborní a pedagogičtí pracovníci ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity.
Lucie Jagošová, Otakar Kirsch a kol. Muzejní profese a veřejnost 1. Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika

S postupně se rozšiřujícím zaváděním pracovního postu muzejních pedagogů (ač stále bez uspokojivého ukotvení v odborné terminologii, oborových kompetencích i pracovně-právní legislativě) můžeme na území České a Slovenské republiky zachytit kvalitativní posun v zacílení muzeí na návštěvníka – jeho preference, specifika i vyplývající potřeby. V praxi se prostřednictvím celé řady muzejních pracovníků a jejich širokospektrou škálou edukačních programů ukotvuje a rozvíjí koncept inkluzivního a společensky přínosného muzea. Představitelé pedagogických profesí v muzeu však v některých případech stále hledají cesty k užší spolupráci s ostatními zaměstnanci svých mateřských institucí. Především u pracovníků zabývajících se tvorbou sbírek, jejich odbornou správou a zprostředkováním veřejnosti často panuje určitá nejistota a až přezíravost vůči muzejní pedagogice do jisté míry pramenící z neochoty intenzivnější práce s návštěvníkem kombinovaná s pocitem neadekvátních zásahů do výsostného pole jim vyhrazených aktivit (výstavně-prezentační činnosti).

Předložená monografie si klade za cíl podat sondu, která by přehledně postihla, jakým způsobem a do jaké míry tento vztah vnímají představitelé (ne)pedagogických profesí v muzeu. Ve svém prvním díle se publikace Muzejní profese a veřejnost zaměřuje především na vývoj edukačního fenoménu v českých zemích a s přihlédnutím k situaci na Slovensku od jeho počátků v rámci soukromého sběratelství až po jeho reflexi v současnosti. Navazující druhý díl publikace, připravovaný k vydání v roce 2017, se zaměřuje na současné vztahy muzejních profesí a veřejnosti a na reflexi popularizace vybraných vědních oborů v muzeu zastoupených směrem k laické veřejnosti, kterou uzavírá konkrétními kazuistikami.

 

Publikace je zveřejněna ve formátu pdf zde.

 

Mgr. Lucie Jagošová, DiS., Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
autoři publikace