Publikováno: 30. 11. 1999

Škola muzejní propedeutiky

Škola muzejní propedeutiky je určena pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy školy, poskytující odborné muzeologické vzdělání.

Školu muzejní propedeutiky mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzea (obecní a městské úřady, krajské úřady).
Absolvent školy muzejní propedeutiky získá základní přehled o co nejširší škále problematiky muzejní profese v podmínkách ČR a v kontextu současných trendů evropského muzejnictví. Bude se orientovat v otázkách vývoje a specifického poslání muzeí, sbírkotvorné činnosti, od-borné správy sbírek a jejich ochrany, prezentační činnosti muzeí, ve vybraných otázkách ma-nagementu muzeí apod. Získané znalosti usnadní absolventům vidět praktické úkoly v širších souvislostech a pomohou jim ve směřování dalšího studia.
Školu muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) s podporou Ministerstva kultury ČR. Lektory kursu jsou odborníci, z nichž většina má mnohaletou praxi v muzeích a zároveň vyučuje muzeologii na vysokých nebo vyšších odborných školách v ČR. Výuka probíhá formou distančního studia.

Více informací zde