Publikováno: 18. 7. 2018

Zákon 206/2009 Zb. o múzeách a o galériach a o ochrane predmetov kultúrnej povahy SR

Zákon 206/2009 Zb. o múzeách a o galériach a o ochrane predmetov kultúrnej povahy a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (1.7.2018).