Publikováno: 30. 11. 1999

Metodický pokyn MK ČR č. j.: 4688/2007 k zajištění průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků

Uplné znění Metodického pokynu Ministerstva kultury České republiky č. j.:  4688/2007 zde