Publikováno: 16. 5. 2022

Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea

Muzeologický kabinet SNM je metodickým centrem muzeí Slovenské republiky pro oblast jejich základních odborných činností.

Muzeologický kabinet Slovenského národného múzea

 

 • zpracovává koncepce a prognózy rozvoje muzejnictví Slovenské republiky
 • podílí se na rozvoji muzeologie jako vědy a aplikaci jejich výsledků v muzejní praxi
 • zpracovává návrhy na legislativně-právní úpravy
 • vykonává analytickou činnost v oblasti muzejnictví a odborných muzejních činností
 • zpracovává, vyhodnocuje a zpřístupňuje statistické a jiné údaje o muzeích a o jejich základních odborných činnostech
 • vykonává metodickou, poradenskou a konzultační činnost
 • koordinuje odbornou pomoc vlastníkům a správcům předmětů kulturní hodnoty
 • prověřuje podmínky pro výkon základních odborných činností, posuzuje žádosti žadatelů o zápis muzea do Registru muzeí a galerií Slovenské republiky
 • zabezpečuje další (celoživotní) vzdělávání zaměstnanců muzeí v odborných činnostech, podílí se na organizaci odborných akcí (konferencí, seminářů) a školení
 • zabezpečuje redakci a vydávání časopisu Múzeum a dalších publikací, věnovaných prezentaci odborných činností pracoviště
 • vede evidenci zařízení, jejichž aktivity mají charakter muzejní prezentace
 • zabezpečuje správu Centrální evidence muzejních sbírek a Muzejního tezauru
 • koordinuje činnost muzeí SR při plnění společných úkolů.

Kontakt:

Muzeologický kabinet SNM
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.BOX 13
810 06 Bratislava 16
E-mail: kabinet@snm.sk

Telefony:

 • +421 220 469 145
 • +421 220 469 141
 • +421 220 469 147
 • +421 220 469 162
 • +421 220 469  267