Publikováno: 6. 8. 2018

Metodické centrum konzervace

Purkyňova 105, 612 00, Brno
Telefon: 541 421 411
E-mail: mck@technicalmuseum.cz

www.mck.technicalmuseum.cz

Metodické centrum konzervace

Metodické pracoviště konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí při Technickém muzeu v Brně poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů)

Základním cílem Metodického centra konzervace (MCK) Technického muzea v Brně je podpora a rozvíjení správné praxe při ochraně movitého kulturního dědictví v ČR a to především při péči o sbírky muzejní povahy. MCK zajišťuje komplexní servis zahrnující metodiku a poradenství v oblasti konzervování-restaurování pro různé subjekty, v prvé řadě pak pro muzea. Provádí průzkum předmětů kulturního dědictví analytickými metodami, poskytuje vzdělávací servis pro odbornou i laickou veřejnost, konzervování-restaurování vybraných předmětů kulturní povahy, zajišťuje publikační servis a to vydáváním odborné literatury, monografií, sborníků a periodik zabývajících se tématikou ochrany předmětů kulturního dědictví. Poskytuje informační servis, který by umožnil snazší přístup k současným poznatkům z oblasti konzervace a restaurování a to prostřednictvím webového portálu a odborné knihovny TMB. V neposlední řadě napomáhá řešení krizových situací – eliminuje případné škody způsobené nenadálými krizovými situacemi a účinně sanuje jejich následky.

MCK je organizační složkou TMB a skládá se z několika částí: oddělení vědy a výzkumu, oddělení konzervování a restaurování, oddělení metodiky, výuky a služby včetně pracoviště pro krizové a mimořádné události.

Kontaktní osoby:

Ing. Alena Selucká – náměstkyně pro MCK TMB

Mgr. Jana Fricová – koordinace činností