Publikováno: 1. 7. 2022

Publikace o inkluzi a bezbariérovosti z Masarykovy univerzity

Mezi červnové novinky v katalogu knihovny patří dvě knihy zaměřené na inkluzi a edukaci osob se fyzickým či mentálním postižením a publikace mapující bariéry ve městech.

@em.muni.cz
  • Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma (Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie et al.)

Výzkumná monografie představuje jeden z výstupů kolektivu akademických pracovníků Masarykovy univerzity, kteří zkoumali téma inkluze jako interdisciplinární problém. Publikace je rozdělena do tří větších celků s vnitřním členěním na kapitoly. První tematický okruh uvádí teoretická východiska a povahu výzkumu – vícečetná případová studie realizovaná ve třech vybraných běžných základních školách. Celek dále prezentuje výsledky výzkumného šetření zaměřeného na sociologickou perspektivu a postoje české veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání, přičemž nejméně příznivé postoje byly zjištěny v případě inkluzivního vzdělávání žáků s poruchami chování a s mentálním postižením. Naopak nejvíce pozitivní postoje výzkumný tým zaznamenal v případě inkluze žáků s tělesným postižením. Poslední kapitoly vychází z pedagogicko-didaktické perspektivy, kdy se zjišťovaly optimální podmínky pro společné vzdělávání běžných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní pozornost ve druhém tematickém celku je věnována výzkumnému šetření nově zaváděných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy ve Švýcarsku, Německu a České republice. Třetí okruh akcentuje speciálněpedagogickou perspektivu se zaměřením na dílčí výzkumy v oblasti narušené komunikační schopnosti a sluchového postižení. 

  • Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (Pipeková, Jarmila; Vítková, Marie et al.)

Odborná publikace je dalším výstupem stejného výzkumného projektu zaměřeného na inkluzivní didaktiku a strategii vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole. Výzkumný tým se tentokrát soustředil na problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením, a to zejména osob s mentálním postižením. Monografie nejprve předkládá teoretická východiska výzkumných problémů. Následně se zabývá vymezením lidských práv jakožto východisku pro zkvalitnění života osob s mentálním postižením. Třetí tematický celek představuje nový fenomén v oblasti podpory osob se zdravotním hendikepem – možnosti interdisciplinární spolupráce týkající se rozvoje doprovázení osob se zdravotním postižením v oblasti zdravotnické péče. Dalšími tématy výzkumu jsou oblasti edukace a profesní přípravy žáků se zdravotním hendikepem a období dospělosti u osob s mentálním postižením (téma zaměstnání, partnerského a rodinného života, využívání volného času osob s mentálním postižením aj.).

  • Geografie bariér: Příklady dobrých bezbariérových realizací (Osman, Robert ed.)

Publikace Geografie bariér teoreticky i prakticky řeší v našem prostředí dosud mnohdy opomíjené téma přístupnosti prostoru. Pojednává primárně o bariérách, jejich povaze, lokalizaci, ale i o tom, co způsobují. Ačkoli byl výzkumný projekt, jehož je publikace výstupem, zaměřený na Brno, lokální reálie představují pouze konkrétní podoby fenoménů, které se vyskytují i v jiných městech České republiky. Výzkumný a autorsky tým identifikuje bariéry ve městě, kterými mohou být i volně položené rohožky, nevhodné osvětlení, velké plochy čirého skla či nevyžádaná pozornost, a navrhuje principy pro jejich odstranění. Kniha tak zásadně rozšiřuje povědomí o tom, co vše může být chápáno jako bariéra.

Publikace je rozdělená do tří částí – teoretické, metodické a empirické – a je uspořádána v logice postupného tematického zužování od nejobecnějších po nejkonkrétnější typy bariér. Teoretická část zasazuje politiky přístupnosti do širšího kontextu vývoje vědních disciplín, jako jsou studia postižení, geografie znevýhodnění či design služeb, zatímco metodická část pojednává o zavádění politik přístupnosti a zpřístupňování prostoru, služeb a informací na příkladu města Brna, a empirická část nabízí 18 příkladů relativně dobrých bezbariérových realizací, které se v posledních letech uskutečnily v Brně.

Knihy jsou dostupné v oborové knihovně, poslední ze zmíněných pak i jako e-kniha volně ke stažení.

Fotoalbum