Publikováno: 27. 5. 2024

Ředitel/ka

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Středočeský kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Ředitel/ředitelka Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o."

Předpoklady pro výkon funkce:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (ekonomického, právního technického nebo humanitního zaměření)
 • znalost právních předpisů (zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 314/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
 • znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
 • alespoň 2 roky praxe v územním samosprávném celku nebo v příspěvkové organizaci
 • alespoň 2 roky praxe ve vedoucí pozici (minimální počet řízených osob 5)
 • výborná znalost českého jazyka
 • úcta ke kulturnímu dědictví, tradicím a schopnost nadále je uchovávat a přesvědčivě prezentovat
 • manažerské schopnosti
 • organizační a komunikační dovednosti
 • řidičský průkaz sk. B

Výhodou je:

 • VŠ studium muzejnictví a muzeologie, historie, geografie, geologie, techniky, archivářství nebo cestovního ruchu
 • zkušenost s řízením projektové činnosti
 • zkušenost s vedením a provozem kulturního zařízení
 • zkušenost se spoluprací s médii 
 • publikační činnost – soupis odkazů na publikované odborné články, studie, eseje, monografie – doložte jako samostatnou přílohu životopisu
 • znalost SW pro dokumentaci a evidenci muzejních sbírek
 • znalost SW pro evidenci knihovních fondů
 • znalost AJ, NJ

Uchazeč si vyhotoví přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště, telefonické spojení, e-mail.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce do 27. 6. 2024 do 13:00 hodin do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v případě odeslání poštovní službou je pro zařazení do hodnocení rozhodující datum podacího razítka do 27. 6. 2024

Formulář přihlášky naleznete zde.

Více informací zde.

Zdroj: kr-stredocesky.cz