Publikováno: 22. 11. 2022

Rukověť kastelána: Metodika řádné správy památkového objektu

Národní památkový ústav připravil certifikovanou metodiku správy památkového objektu pro kastelány, správce objektů a další pracovníky v oblasti památkové péče.

Rukověť kastelána: Metodika řádné správy památkového objektu

Metodika je strukturována do jednotlivých kapitol, které se přehledně zabývají základními tématy správy kulturního majetku. V úvodu je malý historický přehled vývoje pozice správce památkového areálu s mezinárodním exkurzem a slovníček základních pojmů, který ocení zejména začátečníci neznající oborovou terminologii.

Základními tématy správy jsou:

  1. Správa majetku ve smyslu technicko-organizačně-ekonomickém a právním. V podkapitolách formuluje jednotlivé segmenty činností, jako je například evidence kulturního a hospodářského majetku, pracovně právní vztahy, účetnictví a tvorba rozpočtu.
  2. Ochrana majetku od zajištění bezpečnosti proti zcizení až po monitoring mikroklimatu uložených artefaktů.
  3. Obnova a údržba svěřeného majetku – zejména s důrazem na realizaci preventivních opatření a zajišťování tzv. běžné údržby, která ve svém důsledku zajišťuje kontinuitu památkových hodnot, postupů, autenticity a v neposlední řadě významně zlevňuje péči o hmotnou podstatu památky.
  4. Prezentace kulturních hodnot veřejnosti, zprostředkování výsledků poznání o památce a posilování kulturní identity společnosti k vlastní historii a hodnotám.

Na konec textu je zařazena velmi důležitá kapitola zabývající se plánováním a formulováním vizí a koncepcí správy konkrétních památkových areálů. Tato část je nesmírně důležitá, i proto, že je v praxi často podceněna. Někdy z intelektuálních důvodů, obvykle však z nedostatku času, který je věnován operativním řešením konkrétních problémů bez vazby na celek. Výsledky dílčích problémů jsou izolovány a nenavazují na sebe. Metodika tak nabádá adresáty, aby věnovali koncepční činnosti a plánování patřičnou pozornost, která se v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Certifikovaná metodika Rukověť kastelána vznikla v rámci výzkumného projektu „Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti“ (99H30PP190), financovaného MK ČR.

Rukověť kastelána: Metodika (Miloš Kadlec (ed.), 2022, NPÚ)

Více o publikaci zde.

Zdroj: nusl.cz