Publikováno: 4. 3. 2015

Certifikovaná metodika Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví

Certifikovaná metodika Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví
Metodika vznikla v rámci projektu "Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví", který byl realizován v letech 2012– 2014 v Národním muzeu a financován Ministerstvem kultury ČR. Předmětem řešení projektu byl aplikovaný výzkum v oboru AC – archeologie, antropologie, etnologie, naplňující tyto tematické priority Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity(NAKI): Movité kulturní dědictví a Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa.

Cílem projektu bylo vytvoření ideové základny, včetně této metodiky, jak prezentovat archeologii a pravěké a starověké dějiny veřejnosti, obohacovat její povědomí o významném postavení našich oblastí v prehistorických a raně historických obdobích prostřednictvím muzejních sbírek a vytvářet tak pozitivní vztah k archeologickému kulturnímu dědictví.
Metodika tak představuje zásadní výstup projektu, který shrnuje dosavadní zkušenosti z aplikovaného výzkumu.

Cíle metodiky jsou následující:

  • doporučit takové formy edukace a prezentace archeologie, které by byly atraktivní pro různé věkové a sociální skupiny široké veřejnosti a zároveň by respektovaly odborné poznatky a specifika této vědy
  • doporučit konkrétní praktiky a postupy včetně jejich jednotlivých fází, realizovatelné za využití archeologických fondů zejména muzejními, případně dalšími institucemi, které tyto fondy získávají, spravují a vyhodnocují, a formulovat jejich obecná východiska

Obsah metodiky má poskytnout základní orientaci v problematice edukace a prezentace archeologie. V rámci strukturovaných kapitol má být uživatel také obeznámen se základními termíny a diskursem, vyplývajícím z poznatků a hypotéz jednotlivých výchozích disciplín. K pochopení širšího kontextu má přispět metodika nastíněním současné praxe vztahu ke kulturnímu dědictví se zvláštním zřetelem na rovinu archeologickou.

 

Certifikovaná metodika Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví

 

 

 

 

 

(Zdroj: http://www.archeologienadosah.cz/naki/ke-stazeni)