Publikováno: 6. 1. 2011

Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Zákon v plném znění ZDE