Publikováno: 7. 11. 2019

Český svaz muzeí v přírodě, o.s.

V současné době neexistuje v České republice otevřená platforma, která by poskytovala prostor pro společné řešení odborných otázek týkajících se specifické problematiky muzeí v přírodě, která si kladou za cíl zachovávat a prezentovat hmotnou i nehmotnou kulturu lidových vrstev tvořících významnou část národní kultury. Ve snaze o nápravu tohoto stavu se zástupci státních muzeí v přírodě, která se nacházejí na území ČR, shodli na potřebě vzniku „Českého svazu muzeí v přírodě o.s." (ČSMP), jehož prioritou by bylo řešení profesionálních zájmů a potřeb muzeí v přírodě.

Český svaz muzeí v přírodě, o.s.

Český svaz muzeí v přírodě, o.s.

Prvotním cílem muzeí v přírodě je:

 • vytvořit odbornou bázi pro formulování teoretických východisek činnosti muzeí v přírodě,
 • přispět k definování aplikovatelných metod dokumentace, uchování a prezentace jevů tradiční lidové kultury ve specifickém prostředí muzeí v přírodě,
 • provádět výzkumy v oblasti lidové kultury a shromažďovat doklady o jejím vývoji,
 • přístupnou a dostupnou formou přibližovat prvky lidové kultury návštěvníkům a začlenit je do dění v muzeu bez ohledu na jejich původ a založení,
 • zajistit pro návštěvníky nejvyšší standard služeb ve všech oblastech činnosti,
 • zajistit ekonomické zázemí a trvalý rozvoj muzeí v přírodě.

Cílem činnosti ČSMP je:

 • Hájit zájmy a specifické potřeby muzeí v přírodě,
 • vzájemná spolupráce v řešení výzkumných, provozních a prezentačních úkolů,
 • prezentovat muzea v přírodě jako specifickou destinací cestovního ruchu,
 • hledání vhodných forem provozu, které by umožnily činnosti jak vzdělávacího tak i komerčního charakteru,
 • zvyšování odborné úrovně muzeí v přírodě především v oblasti péče o lidovou architekturu (rekonstrukce, konzervace,..) a zachování tradičních řemeslných postupů,
 • těsná spolupráce s muzei v přírodě v zahraničí a s nadnárodními institucemi, jako je ICOM, AEOM, AIMA a další,
 • spolupráce s AMG a NPÚ,
 • prosazování zájmů o uchování a prezentaci lidové architektury ve státní správě a samosprávě,
 • spolupracovat s muzei zřizovanými různými subjekty a poskytnout jim odbornou a metodickou pomoc,
 • plně využít odborného potenciálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k provádění metodické a poradenské činnosti pro muzea v přírodě,
 • využít muzeí v přírodě k prezentaci:
 • hmotných i nehmotných prvků lidové kultury (hudebního, tanečního, slovesného folklóru, stejně jako obyčejů a zvyků),
 • způsobů obživy a tradičních zemědělských postupů, tradičních řemesel, technologických postupů a dalších druhů lidové umělecké tvorby
 • archeologických a historických výzkumů

Sídlem Českého svazu muzeí v přírodě bude Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které bude v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR také centrálním odborným a metodickým pracovištěm.

V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2007

 1. Kontaktní údaje ČSMP
 2. Muzea v přírodě v ČR
 3. Preambule
 4. Členové ČSMP
 5. Orgány ČSMP
 6. Členské příspěvky
 7. Zápisy z jednání
 8. Stanovy občanského sdružení
 9. Plán činnosti ČSMP na období 2013
 10. Výroční zprávy

Zdroj: http://www.vmp.cz/cs/odborna-cinnost/csmp/