Publikováno: 13. 3. 2019

Vyhlášení 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

@MKČR

Vyhlášení 3. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dnem 11. března 2019 třetí jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu projektů Programu NAKI II (identifikační kód programu: DG) podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Soutěžní lhůta začíná 12. března 2019 a končí dne 30. dubna 2019 v 14.00 hodin. Hodnotící lhůta začíná dnem 1. května 2019 a končí dnem 16. prosince 2019.

 

Uchazečem, resp. příjemcem podpory na projekt mohou být výlučně výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu, také výzkumnými organizacemi - spoluuchazeči (resp. dalšími účastníky) projektu. Požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Veškeré informace o podmínkách veřejné soutěže, způsobu a kritériích hodnocení návrhů projektů, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je zájemcům k dispozici na internetové adrese poskytovatele 

Návrh projektu musí být zpracovaný podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele na adrese  a tvoří přílohy zadávací dokumentace. Poskytovatel považuje za návrh projektu pouze takový návrh, který bude úplný, vyplněn na těchto formulářích a doručen způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.

Poskytovatel uspořádá v průběhu soutěžní lhůty pro všechny zájemce o účast v této veřejné soutěži informativní seminář dne 2. dubna 2019 od 10 hodin, v sídle poskytovatele, v zasedací místnosti „Konírna“. Vzhledem k omezené kapacitě míst je možná účast jedné osoby za uchazeče. Účast ve formátu „název instituce - jméno osoby“ potvrďte v termínu do 27. března 2019 na mailovou adresu marketa.hovorkova@mkcr.cz.

Návrhy projektů je možné podávat nejpozději do 30. dubna 2019 do 14:00 hodin způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Návrhy doručené po tomto termínu nebo podané jiným způsobem nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny nejpozději do 16. prosince 2019 na internetové adrese poskytovatele https://www.mkcr.cz/verejna-soutez-61.html.

 

Zdroj: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-3-verejne-souteze-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich-k-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-2094.html