Publikováno: 6. 9. 2019

Evropský akční rámec pro kulturní dědictví

@eych

Cílem Evropského roku kulturního dědictví 2018 bylo oslavit kulturní dědictví jako sdílený zdroj, zvýšit povědomí o společných dějinách a hodnotách a posílit pocit příslušnosti ke společnému evropskému kulturnímu a politickému prostoru.

Díky integrovanému přístupu vytvořil nový impuls pro zařazení kulturního dědictví výše na program EU. Na summitu vedoucích představitelů v Göteborgu v listopadu 2017 potvrdili hlavy států a předsedové vlád svůj závazek vůči Unii, která chrání své kulturní dědictví a podporuje kulturní rozmanitost. Evropská rada v prosinci 2017 vyzdvihla Evropský rok kulturního dědictví jako klíčovou příležitost ke zvýšení povědomí o sociálním a hospodářském významu kultury a kulturního dědictví. Evropský akční rámec pro kulturní dědictví, který byl vyhlášen v Nové evropské agendě pro kulturu, je reakcí na výzvu evropských vedoucích představitelů a subjektů působících v oblasti kultury. Navazuje na výsledky Evropského roku kulturního dědictví a zajišťuje jeho odkaz tím, že vyvíjí další konkrétní činnosti. Tento akční rámec podporuje a uvádí do praxe integrovaný a participativní přístup ke kulturnímu dědictví a přispívá k začleňování kulturního dědictví do všech politik EU. Evropský parlament, Rada Evropské unie, Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor tento přístup podporují.

 

Publikace je k dispozici ke stažení zde

 

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/evropsky-akcni-ramec-pro-kulturni-dedictvi-publikace/n:29046/