AKTUALITA 18. 2. 2019

Věra Strnadová: Odezírání jako schopnost

Problematika odezírání je v publikaci popsána z několika hledisek. Po obecném uvedení do problematiky je pozornost zaměřena na význam zraku, zrakové poruchy a vady ve vztahu k odezírání, neboť tento důležitý aspekt je dosud velice opomíjen.

AKTUALITA 18. 2. 2019

Radka Nováková: Kultura neslyšících

DVD je zaměřeno více směrem k laické veřejnosti, je osvětovou snahou o jednoduché a srozumitelné podání základního přehledu otázek a odpovědí souvisejících s kulturou Neslyšících.

AKTUALITA 4. 3. 2013

DVD - průvodce areály Valašská dědina a Mlýnská dolina pro sluchově postižené

Neslyšící a nedoslýchaví návštěvníci byli dlouhodobě pomíjenou skupinou návštěvníků muzeí České republiky. Valašské muzeum v přírodě svým průvodcem pro sluchově znevýhodněné návštěvníky významně přispívá ke zlepšení informovanosti o jednotlivých expozičních areálech pro tuto cílovou skupinu občanů.

AKTUALITA 1. 3. 2013

Literatura o hluchoslepotě

Seznam doporučené literatury uváděné v on-line publikaci Hluchoslepí mezi námi