Postup při vyřazování sbírkových předmětů ze sbírky

Datum konání: 19. 2. 2014

POSTUP PŘI VYŘAZOVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ ZE SBÍRKY V MUZEÍCH A GALERIÍCH SPRAVUJÍCÍCH SBÍRKY VE VLASTNICTVÍ STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Je popsán v metodických pokynech Ministerstva kultury a v Příručce muzejníkově I, proto jej jen stručně zrekapitulujme:
 
  1. kurátor sbírky vypracuje návrh na vyřazení, v němž popíše některý z důvodů (neupotřebitelnost, přebytečnost, výměna, ztráta), který pro vyřazení svědčí, v případě neupotřebitelnosti je vhodné přiložit vyjádření preparátora, konzervátora nebo restaurátora, zda je předmět skutečně nevratně poškozený nebo skutečně fyzicky dožil (vzor návrhu je součástí metodického pokynu Ministerstva kultury č. j. 14639/2002)
  2. návrh posoudí Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost a doporučí nebo nedoporučí vyřazení (vzor protokolu z jednání poradního sboru je součástí metodického pokynu Ministerstva kultury č. j. 14639/2002)
  3. ředitel muzea po seznámení se s návrhem kurátora a s doporučením Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost vyřazení schválí nebo neschválí, doporučením Poradního sboru není vázán, ale musí mít jeho vyjádření pro své rozhodování k dispozici
  4. pokud ředitel muzea vyřazení schválí, požádá muzeum v rámci aktualizace zápisu sbírky v centrální evidenci sbírek (CES) o zrušení evidenčního čísla sbírkového předmětu v CES z důvodu vyřazení sbírkového předmětu tímto číslem označeného ze sbírky a přiloží k žádosti návrh kurátora se všemi přílohami a protokol z jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost
  5. Ministerstvo kultury je povinno, podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., posoudit opodstatněnost vyřazení, tj. zda byl naplněn některý z důvodů pro vyřazení podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. j); na základě tohoto posouzení buď evidenční číslo v CES zruší a uvědomí o tom žadatele anebo žádost o zrušení evidenčního čísla zamítne
  6. v případě, že Ministerstvo kultury žádost muzea o zrušení evidenčního čísla v CES zamítne, sbírkový předmět tímto číslem označený nelze ze sbírky vyřadit
  7. v případě, že Ministerstvo kultury žádosti o zrušení evidenčního čísla v CES vyhoví, muzeum označí evidenční záznamy k vyřazovanému sbírkovému předmětu slovem „VYŘAZENO“, s odkazem na dokumentaci, na jejímž základě k vyřazení došlo (návrh kurátora, protokol z jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost, oznámení Ministerstva kultury, že evidenční číslo sbírkového předmětu v CES bylo zrušeno); doporučuje se pro přehlednost vést také „knihu úbytků“
  8. evidenční záznamy v obou stupních sbírkové evidence (evidence chronologická a evidence systematická) s označením podle bodu 7 zůstávají ve sbírkové evidenci zachovány

Zpracoval: RNDr. Jiří Žalman

Ke stažení: Postup při vyřazování sbírkových předmětů ze sbírky

Autor: emuzeum   |   Sekce: Obecné zásady vyřazování   |   Tisk   |   Poslat článek

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.