Kapitola IX.

 

Sbírkové předměty lze vyvézt do zahraničí:

a)     pouze na základě povolení Ministerstva kultury,

b)    pouze na dobu určitou,

c)     pouze z důvodů uvedených v zákoně (vystavování, preparace, konzervování, restaurování a pro badatelské účely).

 

Povolení ministerstva je platné jeden rok, doba určitá, na níž mohou být sbírkové předměty vyvezeny, je uvedena v tomto povolení. Bezpečnost sbírkových předmětů po dobu jejich transportu a pobytu v zahraničí je zajištěna smlouvami s přepravcem a se zahraničním partnerem [1], jemuž jsou zapůjčovány [2].

         Ani vývoz sbírkových předmětů do zahraničí nezbavuje správce sbírek povinnosti uchovávat sbírku v její celistvosti jako věc hromadnou a zodpovědnosti za ochranu sbírkových předmětů před krádežemi a vloupáním a před nepříznivými vlivy prostředí. Často se mylně domnívají, že když Ministerstvo kultury vydá povolení k vývozu, přechází na něj zčásti nebo zcela také zodpovědnost za vyvezené sbírkové předměty.  Tak tomu ale není. Vydáním povolení ministerstvo:

      1)       stvrzuje (po ověření v CES), že je skutečně vyvážen sbírkový předmět, tj. část sbírky muzejní povahy zapsané v CES, a chráněné a spravované v režimu zákona č. 122/2000 Sb.,

     2)      stanoví dobu určitou, po kterou může být předmět vyvezen (na základě žádosti o vydání povolení),

        3)      ověřuje, zda je naplněn některý z důvodů pro vývoz uvedený v zákoně,

        4)      prostřednictvím CES vede evidenci sbírkových předmětů vyvezených do zahraničí,

        5)      kontroluje, zda byly sbírkové předměty po ukončení v povolení stanovené doby vráceny zpět do České republiky,

Před rozhodnutím o vydání povolení ministerstvo posoudí, zda nejsou naplněny zákonné důvody pro jeho nevydání ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb. Aby to mohlo posoudit, musí pro to mít dostatečné podklady, které správce sbírky přiloží k žádosti o vydání povolení k vývozu (viz např. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vývozům kulturních statků ve vlastnictví České republiky do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, MK-S 3128/2012).

            Povinnost správce sbírky uchovávat sbírku v její celistvosti jako věc hromadnou a chránit sbírkové předměty před krádeží, vloupáním a nepříznivými vlivy prostředí není vydáním povolení k vývozu dotčena.    

 

 


[1] Příručka muzejníkova II, Praha 2006, vzor smlouvy o výpůjčce pro poskytnutí sbírkových předmětů partnerské osobě v zahraničí pro účely vystavování

[2] ustanovení § 11 zákona č. 122/2000 Sb., metodický pokyn MK č.j. 14639/2002

 

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.