Kapitola X.

Jako správci sbírek máte právo na bezplatnou odbornou pomoc podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. a také – za úhradu – na některé služby. Odbornou pomoc a služby je vám povinno poskytnout některé z muzeí (galerií) uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

         Mohou vám být také z veřejných rozpočtů poskytnuty účelově určené finanční příspěvky a dotace podle ustanovení § 10 odst. 3 a 4.  V případě státního rozpočtu se jedná o příspěvky a dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (1SO), poskytovaných podle zásad zveřejněných na webové stránce Ministerstva kultury (www.mkcr.cz). 

 

Vaše sbírka se stala součástí národního pokladu

         Sbírky muzejní povahy jsou podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů součástí národního kulturního pokladu. Také vaše sbírka, vydáním osvědčení o jejím zápisu do CES, se tak dostala do „vybrané společnosti“ kulturních statků, chráněných nejen legislativou České republiky, ale do jisté míry i právními předpisy Evropských společenství. Bude-li vám např. odcizen sbírkový předmět a nezákonně vyvezen do zahraničí, je tu možnost, jak podle výše citovaného zákona předmět v zahraničí získat a navrátit zpět a pomůže vám v tom Ministerstvo kultury, již vícekrát se to podařilo. Je také vyloučeno, aby byla vaše sbírka nevratně poškozena, zastavena [1] či rozprodána, aniž by byl porušen zákon č. 122/2000 Sb., můžete také využívat svých práv uvedených v bodě IX. Jste ale povinni zákon dodržovat.  Kontrolou dodržování zákona, kterou jste povinni umožnit, je pověřeno Ministerstvo kultury, které vám také může za porušování zákona udělit finanční pokutu. Je to jen malá daň za to „členství ve vybrané společnosti“.

         Přejeme vám hodně radosti při tvorbě a správě vaší sbírky a jsme připraveni vám pomoci vyřešit případné problémy a nejasnosti. Kontaktujte v takových případech Ministerstvo kultury, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1, tel. 257 085 446 (kanceláře odboru jsou na třídě Milady Horákové 139, Praha 6).


[1] Ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb.

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.