Zásady vyřazování

Datum konání: 17. 2. 2014

VYŘAZOVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ ZE SBÍRKY

Vyřazovat sbírkové předměty ze sbírkové evidence a tedy ze sbírky lze podle ustanovení § 9 odst. 1. písm. j) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů pouze z důvodů jejich neupotřebitelnosti, přebytečnosti, výměny a ztráty. Pojmy „neupotřebitelnost“ a „přebytečnost“ jsou definovány v ustanovení § 9 odst. 1 písm. j) citovaného zákona. Vyřazováním sbírkových předmětů ze sbírek se zabývají metodické pokyny Ministerstva kultury č. j. 53/2000, k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky a č. j. 14639/2002, k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí. 
 
Vyřazování sbírkových předmětů ze sbírek je nedílnou součástí sbírkotvorné činnosti
 
            Ze sbírky jsou vyřazovány, tedy jsou z ní odstraňovány sbírkové předměty a mluvíme přitom o tvorbě sbírky. Abychom tento zdánlivý protimluv pochopili, je třeba si připomenout, co je tou tvorbou sbírky (sbírkotvornou činností) vlastně míněno. Především nám nejde o jakoukoliv sbírku, ale o sbírku muzejní povahy, která je definována v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb. definována jako „sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností. Má se za to, že sbírka je věcí hromadnou.“ Pro pochopení pojmu „tvorba sbírky“ z této definice plyne, že se jedná o vytváření specifické kulturní hodnoty, věci hromadné, vymezené vůči všem jiným typům sbírek tím, že je významná pro… Zachování či zvýšení tohoto významu sbírky je pro tvorbu sbírky základním zadáním a to zadání je možné naplnit pouze pečlivým výběrem předmětů, které sbírku tvoří.
Jde jednak o výběr nových předmětů, které mají potenciál sbírku zhodnotit, tj. přispět k jejímu významu (nové akvizice) a jednak o výběr předmětů z těch již do sbírky v minulosti zařazených, které buď:
 1. schopnost sbírku zhodnotit nikdy neměly a neměly být proto do sbírky zařazeny (omyly, vynucené akvizice atp., předměty pro sbírku přebytečné) nebo
 2. jejích význam pro sbírku byl přehodnocen na základě vývoje poznání nebo uplatnění nových metod jejich zkoumání (předměty rovněž pro sbírku přebytečné) nebo
 3. na základě nových zjištění nejsou majetkem vlastníka sbírky, za který byly dosud pokládány (předměty rovněž pro sbírku přebytečné) nebo
 4. přestaly být majetkem vlastníka sbírky na základě zákona či výroku soudu (jsou rovněž pro sbírku přebytečné) nebo
 5. byly ztraceny (ztráta) nebo
 6. byly nahrazeny jinými předměty stejnými nebo obdobnými, které mají větší schopnost sbírku zhodnotit (výměna) nebo
 7. schopnost sbírku zhodnotit ztratily tím, že byly buď zničeny nebo se nepodařilo uchovat jejich fyzickou podstatu (předměty pro sbírku neupotřebitelné).
Jak nedoplňování sbírky o nové předměty, které sbírku zhodnocují, tak nevyřazování těch, které ji nezhodnocují vede k tomu, že sbírka ztrácí nebo časem dokonce ztratí svůj význam. Kdo skutečně sbírku tvoří, nemůže se tedy vyřazování vyhnout, jedná se skutečně o nedílnou součást sbírkotvorné činnosti.

Co s vyřazeným předmětem

 1. Předmět vyřazený ze sbírky již není sbírkovým předmětem, tj. součástí sbírky, dnem vyřazení končí povinnost nakládat s ním v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Není podle tohoto zákona evidován (evidenční záznamy ve sbírkové evidenci však zůstávají zachovány) a inventarizován, nelze jej v režimu tohoto zákona vyvézt do zahraničí (pokud není součástí doprovodné dokumentace ke sbírce, viz metodický pokyn č. j. 14639/2002). A nelze také pro jejich správu uplatňovat práva správce sbírky podle ustanovení § 10 citovaného zákona.
 2. Pokud je vyřazený předmět kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů nebo předmětem kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, není vyřazením ze sbírky nakládání s ním podle těchto právních předpisů dotčeno.
 3. Vyřazením ze sbírky není dotčeno také nakládání s předmětem podle obecných právních předpisů upravujících nakládání s majetkem jeho vlastníka (např. státu, kraje, obce…).
 4. Předmět vyřazený ze sbírky se může stát součástí doprovodné dokumentace ke sbírce, studijního materiálu nebo materiálu určeného pro vzdělávací účely (pro prezentaci atp.). Je-li majetkem státu nebo územního samosprávného celku, musí být evidován v účetní evidenci.

Zpracoval: RNDr. Jiří Žalman

Ke stažení: Zásady vyřazování

 

Autor: emuzeum   |   Sekce: Obecné zásady vyřazování   |   Tisk   |   Poslat článek

Kontakt

Ministerstvo kultury
Odbor muzeí

Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

www.mkcr.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví © 2010, všechna práva vyhrazena. Vydává Národní muzeum.