Publikováno: 1. 3. 2013

Metodika mapování přístupnosti objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu

Na základě potřeb klientů - osob s omezenou schopností pohybu a po dohodě hlavních organizací a institucí věnujících se problematice architektonických bariér vznikla doporučená Metodika mapování přístupnosti a s ní související kategorizace.
Metodika mapování přístupnosti objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu

Metodika slouží pro rámcové označování míry přístupnosti z uživatelského hlediska, které je z praktických důvodů méně přísné než současná legislativa. Při připomínkování projektů či při vypracovávání návrhů úprav je nutné střiktně dodržovat platnou vyhlášku č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Metodika mapování přístupnosti objektů z pohledu osob s omezenou schopností pohybu

Metodika mapování přístupnosti objektů, nová grafická úprava

Zdroj: http://www.presbariery.cz/