Publikováno: 30. 11. 1999

Specifické poruchy učení - Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Neexistuje jednotná teorie, která by přesně specifikovala příčiny vzniku specifických poruch učení. SPU se mohou ve srovnání s tělesným, smyslovým či mentálním postižením jevit jako méně závažné. Pro žáky s těmito poruchami a jejich rodiče však znamenají velkou překážku na vzdělávací cestě.

Specifické poruchy učení

Pojem Specifické poruchy učené (SPU) označuje různorodou skupinu poruch často na podkladě dysfunkce centrální nervové soustavy projevující se obtížemi při základních vzdělávacích dovednostech, provázeny dalšími poruchami řeči, motoriky, ADD, ADHD, impulzivním jednáním apod. Jednotlivé projevy se mohou kombinovat, nepůsobí ojediněle, ale zasahují celou osobnost jedince. Často jsou doprovázeny dalšími příznaky.

Zdroj: http://www.fsps.muni.cz/impact/specialni-pedagogika/specificke-poruchy-uceni/