Publikováno: 16. 2. 2022

Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění

Brožura vznikla jako výstup grantového projektu MK ČR v roce 2016. Cílem projektu bylo podrobně zpracovat v jednotném modelu jednotlivé kazuistiky jako příklady dobré praxe, zpracovat typologii těchto skupin jako východisko pro jednotný způsob komunikace o této problematice a dále jako podklad pro další systematickou práci, uskutečnit dotazníkové šetření v rámci členských galerií RG ČR v oblasti práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění a vyhodnotit jej.

@ghmp.cz

Pracovní skupina Komora edukátorů Rady galerií České republiky zpracovala publikaci zaměřenou na práci s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích umění. Spolupráci navázali edukátorky a edukátoři z Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a Galerie výtvarného umění v Ostravě, aby evaluovali své dosavadní zkušenosti s prací s návštěvníky se specifickými potřebami. Mezi takové skupiny návštěvníků patří lidé se zdravotním, tělesným, smyslovým či mentálním postižením, senioři, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a z dětských domovů, národnostní či etnické menšiny, drogově závislí nebo duševně nemocní. Muzea a galerie se již dlouho  snaží o inkluzivní přístup a uspokojení potřeb nejširšího spektra publika; předkládaná publikace doporučovaná jako metodická příručka nebo inspirace a zdroj podnětů nejen pro galerijní edukátory je toho příkladem.

Publikace je volně ke stažení: zde.

Zdroj: Lucie Haškovcová