Publikováno: 2. 1. 2014

Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér

Stránka je venovaná jednak stručnému predstaveniu možností mobility ľudí so zrakovým postihnutím, architektonickým bariéram, s ktorými sa stretávajú a možnostiam, ako im predchádzať a odstraňovať ich.
Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér

Stránka obsahuje praktický výklad legislatívy, množstvo fotografií so správnymi aj nesprávnymi riešeniami bezbariérových úprav.

Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér

Zdroj: http://www.architektonickebariery.sk/