Publikováno: 3. 4. 2013

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva (MŠŠ) v Levoči vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú výchovu. Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SR, otvorené bolo 16. novembra 1990. Je jediným múzeom svojho druhu na Slovensku a v rámci Európy má rovnocenných partnerov len v nemeckom Frankfurte, španielskom Madride, Prahe a v Brne.
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Základným poslaním Múzea špeciálneho školstva v Levoči je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnych škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. Zároveň spracúvať oblasť špeciálneho školstva a pedagogiky, aktuálnymi formami prezentovať poznatky odbornej verejnosti a záujemcom o problematiku špeciálneho školstva.

Svoje poslanie múzeum realizuje prostredníctvom činnosti:

  • zbierkotvornej - v rámci ktorej plánovite a systematicky získava, eviduje a kategorizuje zbierkové predmety dokumentujúce vývin špeciálnych škôl odnajstarších čias po dnešok. Predmetom zbierkotvornej činnosti je komplexnývýchovno vyučovací proces špeciálnych škôl, verejná činnosť v oblasti špeciálneho školstva a pod. Podstatnú časť zbierkového fundamentu tvoria práce žiakov špeciálnych škôl – trojrozmerné predmety, kompenzačné a pracovné pomôcky, diplomy, fotografie, triedne knihy, učebnice a výsledky výrobného procesu zdravotne postihnutých detí. Súčasťou zbierkového fondu je historická špeciálno pedagogická knižnica a dokumentaristika, v ktorej sa nachádzajú aj vzácne rukopisné poznámky nestora špeciálnej pedagogiky Viliama Gaňu, ako aj rukopisy z jeho študentských čias v Budapešti.
  • kultúrno výchovnej - na pôde múzea sa realizujú tematické variabilné výstavy, besedy, tvorivé dielne a pod. Najefektívnejšie oslovujú potenciálnych návštevníkov výstavné aktivity, ktoré sú kontaktabilné, rôznorodé a zaujímavé. Celkovo bolo zrealizovaných 80 výstav, v povedomí návštevníkov najviac zarezonovali napr. Svetlo v nás, Maľované niťou, Hlina v mojich rukách, Poď do môjho sveta, Manus Europae a mnoho iných.

Odkaz na web Múzea špeciálneho školstva v Levoři zde: 

Odkaz na webové stránce Ústavu informácií a prognóz školstva: zde: