Publikováno: 1. 10. 2020

Pražská organizace vozíčkářů

Pražská organizace vozíčkářů byla založena z iniciativy samotných vozíčkářů a jejich blízkých v roce 1991. Svými projekty, prací a postojem usiluje o vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb.

@pov.cz

Služby Pražské organizace vozíčkářů jsou rozděleny do tří základních oblastí

  1. odborné a sociální poradenství a související služby;
  2. program Přes bariéry, soubor činností souvisejících s odstraňováním a mapováním architektonických bariér;
  3. organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit.

POV se řadu let věnuje profesionálnímu mapování a hodnocení přístupnosti staveb a komunikací. Je iniciátorkou vzniku jednotné metodiky mapování přístupnosti objektů v ČR. Praktickým výstupem projektu určeným běžnému uživateli je databáze objektů, která obsahuje informace o parametrech zmapované stavby a hodnocení přístupnosti. Databáze je k dispozici na internetových stránkách www.presbariery.cz.

Součástí aktivit programu Přes bariéry jsou i vzdělávací akce pro odbornou veřejnost. Překonejme bariéry, společný projekt ČVUT Fakulty architekturyÚstavu nauky o budovách, Pražské organizace vozíčkářů a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, se poprvé konal v roce 2003. Od té doby se akce, která je určená především studentům oborů architektura, interiérová tvorba, pozemní stavby a dopravní stavby, opakuje v prostorách Fakulty architektury v pražských Dejvicích pravidelně každý rok.

Základní myšlenkou celého projektu je ukázat, že navrhování staveb přirozeně vstřícných ke všem skupinám svých potenciálních uživatelů není v architektuře a designu „zbytečným a nevítaným problémem", ale naopak – samozřejmou a zajímavou výzvou. Cílem akce je ulehčit studentům pochopení základních specifik pohybu lidí s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení.

Odkaz na stránky Pražské organizace vozíčkářů zde

Pražská organizace vozíčkářů na Facebooku zde

 

Zdroj: http://www.pov.cz/o-nas