Uzávěrky čísel ročníku 2023: 15. duben, 15. září

 

Časopis přijímá původní a dosud nepublikované odborné studie, eseje, materiály, odborná sdělení, zprávy recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky a problematiky kulturního dědictví obecně, a to včetně obrazových a fotografických příloh. Časopis neúčtuje žádné poplatky za zpracování článků (APCs).

Pokyny pro autory (pdf)

 • Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz nebo na adresu michaela.smidova@nm.cz
 • Redakce přijímá rukopisy pouze v elektronické podobě (textové formáty .doc, .docx, .rtf) zaslané jako příloha e-mailu (případně poštou v elektronické podobě na CD nebo DVD).
 • Veškeré přílohy (obrázky, grafy, tabulky) je potřeba zaslat samostatně v původním formátu v příloze e-mailu nebo prostřednictvím služby pro zasílání dat (Úschovna apod.). Autor příspěvku odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých obrazových příloh. Fotografie a obrázky je nutné zaslat v tiskové kvalitě.
 • Příspěvek nebo průvodní dopis musí obsahovat jméno autora včetně akademických titulů, domovskou instituci, adresu autora (případně instituce) a e-mailové spojení.
 • Rukopisy jsou přijímány v češtině, slovenštině a angličtině, další jazyky po domluvě.
 • Studie, eseje a materiály musí být doplněny českým a anglickým abstraktem v celkovém rozsahu 15–20 řádek a 3-7 klíčovými slovy. U zpráv, zpráv z akcí a dalších nerecenzovaných textů je výše uvedené doporučováno.
 • Na konci příspěvků by měl následovat seznam použité literatury v úpravě podle citační normy.
 • Rozsah studií, esejí a materiálů je omezen na max. 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer) nebo podle domluvy s redakcí.
 • Rozsah odborných sdělení, zpráv, recenzí a anotací na max. 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer) nebo podle domluvy s redakcí.
 • Citační úzus se řídí podle normy ČSN ISO 690, viz níže. Forma citace je výlučně v poznámce pod čarou.

Citační norma

Monografie:

STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 160.

ŠORMOVÁ, Eva (ed.). Česká divadla. Praha: Divadelní ústav, 2000 (v případě autora jako editora, popř. „eds.“ v případě více editorů)

Opakování citace:

Ibidem, s. 123–130.

STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Op. cit., s. 160 (v případně nikoli bezprostředního opakování)

STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Op. cit. 2005, s. 160 (v případně nikoli bezprostředního opakování u autora více děl citovaných v článku)

Články v časopisech:

KNÍŽÁK, Milan. Entartete Gedanken. Vesmír, 2008, roč. 87, č. 10, s. 702–704.

WEAVER, Wiliam. The collectors: command perfomances. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, s. 126–133.

Příspěvky ve sbornících:

STEHLÍK, Michal. Transformace sbírky Národního muzea v Praze. In: Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna, 1965. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2003, s. 75.

Má-li dokument 2–3 autory:

KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary.

BÁLINTOVÁ, Kateřina, KREUZZIEGEROVÁ, Radmila a ŠVÁCHA, Rostislav. 

Má-li dokument více jak 3 autory:

SMITH, John, et al.

HERMANOVÁ, Hana, POTŮČEK, Jakub, JIRÁTOVÁ, Kristýna a kol.

Elektronické monografie:

BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer, 2007 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z: http://lib.myilibrary.com?ID=86355

Elektronické časopisy:

Ikaros [online], 2012, roč. 16, č. 13 [cit. 2. 11. 2012]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/ 

Články v elektronických časopisech:

UHLÍŘ, Zdeněk. „BIBLIOTHECA UNIVERSALIS“ a úskalí globální a digitální knihovny. Ikaros [online], 1999, roč. 3, č. 9 [cit. 17. 1. 2013]. Dostupné z:

http://www.ikaros.cz/bibliotheca-universalis-uskali-globalni-digitalni-knihovny


Recenzní řízení

 • Redakce si vyhrazuje právo k publikování obrazových příloh a k formálním a jazykovým úpravám textu. Redakce provádí pouze konečnou jazykovou korekturu rukopisů; texty vyžadující rozsáhlou revizi budou vráceny autorům k přepracování.
 • Odborné studie, eseje a materiály procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, které může mít maximálně dvě kola, a následným schválením redakční radou.
 • Každý text posuzuje minimálně jeden recenzent a na základě recenzního řízení rada text přijme, vrátí k přepracování nebo zcela zamítne.
 • O publikování odborných sdělení, zpráv, recenzí a anotací rozhoduje redakční rada.
 • O výsledku přijímacího řízení je autor textu informován písemně (e-mailem), a to nejpozději do dvou měsíců po obdržení rukopisu.
 • Respektování požadavků recenzentů a formálních standardů časopisu je podmínkou publikace jakéhokoli textu.
 • Více k recenznímu řízení zde.