Časopis přijímá původní a dosud nepublikované odborné studie, eseje, materiály, odborná sdělení, zprávy recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky a problematiky kulturního dědictví obecně, a to včetně obrazových a fotografických příloh. Časopis neúčtuje žádné poplatky za zpracování článků (APCs).

 • Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu redakce muzeum@nm.cz
 • Redakce přijímá rukopisy pouze v elektronické podobě (formáty .doc, .docx, .rtf) zaslané jako příloha e-mailu nebo zaslané poštou v elektronické podobě na CD nebo DVD, s průvodním dopisem obsahujícím adresu autora včetně e-mailového, případně telefonického spojení. Rukopisy jsou přijímány v češtině, slovenštině a angličtině.
 • Rozsah studií, esejí a materiálů je omezen na max. 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer a poznámkového aparátu).
 • Rozsah odborných sdělení, zpráv, recenzí a anotací na max. 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer a poznámkového aparátu).
 • Rukopis by měl splňovat ČSN 880220, tj. řádkování 2.60 úhozů na řádku, 30 řádků na stránce, nebo používat velikost písma 12 pt. a řádkování 1,5 – v poznámkách pak písmo 10 pt. a  řádkování 1.
 • U textů přesahujících stanovený rozsah se lze individuálně domluvit s redakcí.
 • Stránky nesmějí využívat formátování a musí být číslovány.
 • Studie, eseje a materiály musí být doplněny českým a anglickým abstraktem v celkovém rozsahu 15–20 řádek a 3-7 klíčovými slovy.
 • Na konci příspěvků následuje seznam použité literatury.
 • Citační úzus se řídí podle normy ČSN ISO 690.

 

Monografie:
STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 160.

Opakování citace:

Ibidem, s. 123-130.

Články v časopisech:
KNÍŽÁK, Milan. Entartete Gedanken. Vesmír, 2008, roč. 87, č. 10, s. 702-704.

WEAVER, Wiliam. The collectors: command perfomances. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, s. 126-133.

Příspěvky ve sbornících:
STEHLÍK,  Michal. Transformace sbírky Národního muzea v Praze. In: Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna, 1965. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2003, s. 75.

Má-li dokument 2–3 autory:
KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary.

BÁLINTOVÁ, Kateřina, KREUZZIEGEROVÁ, Radmila a ŠVÁCHA, Rostislav. 

Má-li dokument více jak 3 autory:

SMITH, John, et al.

HERMANOVÁ, Hana, POTŮČEK, Jakub, JIRÁTOVÁ, Kristýna a kol.

Elektronické monografie:

BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer, 2007 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z: http://lib.myilibrary.com?ID=86355

Elektronické časopisy:
Ikaros [online]. Praha: 2012, roč. 16, č. 13 [cit. 2. 11. 2012]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/ 

Články v elektronických časopisech:
UHLÍŘ, Zdeněk. „BIBLIOTHECA UNIVERSALIS“ a úskalí globální a digitální knihovny. Ikaros [online].Praha: 1999, roč. 3, č. 9 [cit. 17. 1. 2013]. Dostupné z:
http://www.ikaros.cz/bibliotheca-universalis-uskali-globalni-digitalni-knihovny

 • Obrazové nebo fotografické přílohy, tabulky, grafy či další grafický materiál je třeba dodat jako samostatné soubory, obrázky ideálně ve formátu .tif, grafy ve formátu .xls. Autor příspěvku odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých obrazových příloh.
 • Redakce si vyhrazuje právo k publikování obrazových příloh a k formálním a jazykovým úpravám textu. Redakce provádí pouze konečnou jazykovou korekturu rukopisů; texty vyžadující rozsáhlou revizi budou vráceny autorům k přepracování.
 • Odborné studie, eseje a materiály procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, které může mít maximálně dvě kola, a následným schválením redakční radou.
 • Každý text posuzuje minimálně jeden recenzent a na základě recenzního řízení rada text přijme, vrátí k přepracování nebo zcela zamítne.
 • O publikování odborných sdělení, zpráv, recenzí a anotací rozhoduje redakční rada.
 • O výsledku přijímacího řízení je autor textu informován písemně (e-mailem), a to nejpozději do dvou měsíců po obdržení rukopisu.
 • Respektování požadavků recenzentů a formálních standardů časopisu je podmínkou publikace jakéhokoli textu.

Pokyny pro autory