Publikováno: 29. 4. 2015

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium
Dvousvazková publikace přináší řadu nových poznatků k tématu muzea a edukačních procesů, které se odehrávají v jeho expozicích. Kniha je věnována muzejní prezentaci a jejímu didaktickému rozměru.

Téma je zasazeno do širokých souvislostí muzeologického a muzejněpedagogického myšlení a muzejní expozice jsou zde vymezeny jako specifické a nezastupitelné edukační médium, jehož účinnost významně stoupá díky dnešnímu využívání didaktických exponátů, interaktivních nebo multimediálních prvků a dalších inovací.

Kromě výčtu a detailního objasnění podstaty těchto inovací se první svazek knihy zaměřuje také na klasifikaci přístupů k tvorbě expozic a na interakci exponátu a návštěvníka. Autorka se zamýšlí nad možnostmi uplatnění známých pedagogických zásad v expozicích a formuluje rovněž řadu doporučení k jejich tvorbě. V knize je podrobně pojednáno také o nových typech muzejních institucí, a to v kontextu vývoje světové muzejní kultury.

Obsah druhého svazku knihy je tvořen popisem a vyhodnocením kvalitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza a hodnocení současných českých expozic. Autorka se pokusila zjistit, jaká témata dnes expozice prezentují a co tvoří jejich obsah; zaměřila se také na principy a strategie, které jejich tvůrci uplatnili. Zvláště zkoumala, zda bylo při přípravě nových expozic zohledněno vzdělávací hledisko a zda expozice fungují jako edukační médium. Na základě tří desítek případových studií jsou v knize pojmenovány překážky, které brání lepšímu využití expozic ke vzdělávání, a vyhodnoceny silné a slabé stránky současných českých muzeí, která se pohybují na ose mezi inovací a tradicí a po svém reagují na současné trendy muzejní kultury. Všichni zájemci o problematiku – zejména tvůrci expozic, muzejní pedagogové a další pracovníci muzeí – mohou v knize najít nejen teorii, ale také četné příklady konkrétních opatření, která podporují sdělnost expozic a vycházejí vstříc vzdělávacím potřebám návštěvníka.


Dosud jsme museli za monografický vrchol české produkce věnované tomuto tématu považovat již více jak 30 let starou Benešovu práci Muzejní prezentace. Ta byla již mnohokrát doplňována a opravována sborníkovými a časopiseckými články. Práce Petry Šobáňové Benešův text výrazně překonává a stává se novým monografickým mezníkem české muzeologické produkce věnované muzejní prezentaci.

PhDr. Jan Dolák, Ph.D.
odborný recenzent publikace