Publikováno: 2. 6. 2012

Kulturněhistorická a muzeologická studia v Liberci

Kulturněhistorická a muzeologická studia v Liberci
Tříletý bakalářský prezenční studijní obor

Cílem studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oboru kulturní historie, historické regionalistiky a muzeologie.
Získané vzdělání je možné uplatnit v institucích zabývajících se ochranou a prezentací kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy, cestovní ruch), státní správě a samosprávě i v neziskovém sektoru (kulturní nadace). Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent titul bakalář - Bc.

 

Kulturněhistorická a muzeologická studia