Publikováno: 30. 11. 1999

MCK - Metodické centrum konzervace

Metodické pracoviště konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí při Technickém muzeu v Brně poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů).

Technické muzeum v Brně (TMB) zpracovalo již v roce 2000 projekt Metodické centrum konzervace (MCK), jehož obsahem je koncepční řešení pro podporu a zkvalitnění péče a ochrany o předměty kulturního dědictví. Cílem projektu je vytvořit zázemí pro rozvoj konzervování a restaurování v oblastech materiálového průzkumu, aplikace a vzdělávání včetně zajištění metodické a poradenské činnosti. Působnost MCK je orientována zejména na úzkou spolupráci s muzei, galeriemi a dalšími institucemi zabývajícími se ochranou sbírkových předmětů v České republice. Metodické centrum konzervace je koncipováno tak, aby zabezpečovalo roli metodického a aplikačního pracoviště pro muzea a instituce, která na základě Zákona č. 122/2000 Sb. přihlásila své sbírky do Centrální evidence sbírek MK ČR. Projekt MCK, který je zpracován v souladu s Koncepcí účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2003 - 2008, byl schválen na základě Usnesení vlády ČR ze dne 3. 3. 2003 k řešení povodněmi z r. 2002 zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví.
Technické muzeum v Brně získalo v 2. pol. r. 2004 pro účely realizace daného projektu, která je plánována na r. 2006 - 2008, areál bývalých kasáren v Brně - Řečkovicích.
Metodické centrum konzervace v současné době tvoří stávající konzervátorsko-restaurátorské pracoviště a nově vybudované vysoušecí a sterilizační pracoviště pro ošetření zmrazeného materiálu povodněmi poškozených institucí.

 

Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno

Telefon: 541 421 452

Fax: 541 214 418

E-mail: mck@technicalmuseum.cz

http://mck.technicalmuseum.cz

Odkazy: MCK