Pro obor muzejnictví je v České a Slovenské republice zřízeno jedenáct specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť (v ČR deset, v SR jedno), která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, a poskytují konzultace.

AKTUALITA 9. 12. 2016

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů – MCMI

Primárním cílem centra je tvorba metodik pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů, která je odbornou podporou zainteresovaným institucím či jednotlivcům v oblasti správného zhodnocení, zdokumentování a ošetření hudebních nástrojů a také v oblasti zásad správného zacházení s hudebními nástroji.

AKTUALITA 30. 11. 1999

CITeM - Centrum pro informační technologie v muzejnictví

CITeM je metodické pracoviště pro ověřování a rozvoj informačních technologií, zejména v oblasti dokumentace a evidence, ale i ochrany a prezentace sbírkových předmětů, standardizace, interoperability paměťových institucí, poradenství a školení při Moravském zemském muzeu v Brně.

AKTUALITA 30. 11. 1999

MCMP - Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu

Metodické pracoviště pro komunikaci muzeí s dětmi a mládeží (včetně zdravotně postižených) a zprostředkování sbírek této podstatné skupině muzejního publika, zajišťuje muzejní pedagogiku, vzdělávací funkce muzea, kreativitu, výchovu k navštěvování muzeí a spolupráci se školami.

AKTUALITA 30. 11. 1999

MCK - Metodické centrum konzervace

Metodické pracoviště konzervování a restaurování sbírkových předmětů českých muzeí při Technickém muzeu v Brně poskytuje komplexní servis v oblasti preventivní konzervace, sanační konzervace a restaurování (průzkum, metodiku zásahu, ošetření předmětů, poradenství, ověřování, případně vývoj nových technologií konzervace a restaurování, vzdělávání muzejních pracovníků a vysokoškolských studentů).